Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego www.herbacianawyspa.pl będącego własnością Artea Agnieszka Urbaniak określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Artea Agnieszka Urbaniak z siedzibą Posoka, ul. Cytrynowa 4, 62-500 Konin, numer NIP: 667-163-48-70.

§2
Rejestracja

1. Warunkiem zakupu produktów w niższych cenach oferowanych przez Sprzedającego jest uprzednie wypełnienie elektronicznego formularza , który pozwoli na stworzenie indywidualnego konta, przypisanego określonemu Klientowi.
2. Procedura związana z rejestracją jest bezpłatna.
3. Poprzez rejestrację Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3
Zamówienie towaru

1. Cena produktów podana jest w polskich złotych wraz z podatkiem VAT.
2. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.
3. O ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, cena podana przy produkcie dotyczy 50 gramów produktu (kawy, herbaty) albo za jedną sztukę (akcesoria).
4. Do każdej ceny produktu należy doliczyć opłatę za dostawę..
5. Zapłaty za zamówiony towar należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
BZ WBK 67 1090 1199 0000 0001 3408 4713

§4
Dostawa towaru

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od chwili przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3. Wraz z towarem Klient otrzymuje, w zależności od życzenia Klienta, paragon fiskalny lub fakturę.
4. Dostawa towaru odbywa się za pomocą poczty polskiej bądź kuriera.

§5
Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu, np. paragon fiskalny , faktura, potwierdzenie przelewu oraz wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.
2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować pod adres: Artea Agnieszka Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 4, 62-500 Konin
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego powiadomi Klienta o sposobie jego rozpatrzenia.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu przydatności do spożycia nie będą uwzględniane.
5. Sprzedawca ponosi koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

§6
Odstąpienie od umowy

1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty związane ze zwrotem rzeczy.
2. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Artea Agnieszka Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 4, 62-500 Konin
3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwrot tego co strony świadczyły sobie nawzajem, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zwrotu należy dokonać na adres: Artea Agnieszka Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 4, 62-500 Konin
5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności, w tym zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
6. Odstąpienie od umowy w zakresie produktów spożywczych, jest możliwe jedynie w przypadku, gdy oryginalne opakowanie produktu jest nienaruszone.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia.

§7
Postanowienia końcowe

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Nr 31, poz. 258) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawarcia umowy ze Sprzedającym będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.
3. Wszelkie uwagi bądź pytania odnośnie zamówienia oferowanych produktów prosimy kierować na adres sklep@herbacianawyspa.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 600235013 (opłata według cennika właściwego operatora).

&8

Chronimy Twoje dane osobowe

1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień złożonych w sklepie oraz za dodatkową zgodą w celach informacyjnych i marketingowych, na potrzeby serwisu www.herbacianawyspa.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Sklep zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania i nieużyczania zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom, instytucjom lub podmiotom trzecim. Dane osobowe użytkowników (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako dane osobowe o najwyższym stopniu poufności. Nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione. Służą one wyłącznie do komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a Sklepem oraz realizacji złożonego zamówienia.

3. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa tj. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane osobowe Użytkowników będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do 7 dni od momentu zgłoszenia usunięcia Konta przez Użytkownika.